Polityka Jakości

 

Priorytetowym celem firmy ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J. z siedzibą w Jaworznie jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości zzakresu produkcji i sprzedaży nieaktywnych wyrobów medycznych klasy I w formie płynnej (bez funkcji pomiarowych i sterylności), a także produkcji produktów biobójczych, wyrobów agrochemicznych i preparatów ochrony przed ektopasożytami zwierząt.

Dążeniem firmy ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J. w zakresie Polityki Jakości wśród obecnych i potencjalnych Klientów jest ugruntowanie mocnej pozycji na rynku, pewnego partnera handlowego dbającego o swoich Klientów. Wśród firm konkurencyjnych chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanegodostawcy.

Utrzymanie odpowiedniej jakości produkowanych i sprzedawanych wyrobów i usług oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001: 2015 i PN–EN ISO 13485:2016 pozwoli Zarządowi kierować firmą w nowoczesny sposób, konkurować z firmami działającymi na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, pozwoli także spełniać wszystkie inne stawiane cele do realizacji.

Cel ten realizujemy poprzez:

  • indywidualne i rzetelne podejście do Klienta i zdobycie jego trwałego zaufania,
  • dostarczanie wyrobów zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Klientów,
  • uwzględnianie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych,
  • ścisłą kontrolę realizacji produkcji i sprzedaży na każdym ich etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
  • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy, ✓optymalizację kosztów realizacji produkcji i sprzedaży oraz wzrost efektywności ekonomicznej,
  • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
  • ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość produkcji i sprzedaży jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,
  • ciągłe doskonalenie produkcji i sprzedaży oraz skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.

 

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Zarządu oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań norm PN-EN ISO 9001: 2015 i PN–EN ISO 13485:2016, oraz mających zastosowanie aktulanych wymagań prawnych.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakości wraz zpracownikami będziemy promować i stosować z należytą starannością, dbając o jej aktualność.

Skontaktuj się ze mną

Odpowiem tak szybko jak to możliwe