POLITYKA PRYWATNOŚCI ICB PHARMA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje w jaki sposób ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna (dalej ICB PHARMA) postępuje z Danymi osobowymi Użytkowników zbieranymi za pośrednictwem następujących stron internetowych:

 

https://www.facebook.com/icbpharma/

https://www.facebook.com/Allergoff

https://www.facebook.com/nitolic

https://www.facebook.com/KicktheTickpl

https://www.facebook.com/usuwaniealergenow

https://www.facebook.com/pogotowiekleszczoweonline

https://www.facebook.com/Alergia-na-kurz-800732680063627

https://www.facebook.com/KICK-the-TICK-safe-tick-removal-kit-1163246493772361

https://www.facebook.com/STOP-Chorobom-Odkleszczowym-1334567816621486

https://www.facebook.com/drglowaradzi

https://www.instagram.com/allergoff_official/

https://www.instagram.com/nitolic_official/

https://www.instagram.com/kickthetick_official/

https://www.instagram.com/pogotowie_kleszczowe/

 ICB Pharma Crop Solutions | Facebook

https://www.linkedin.com/company/icbpharma/

 

 

W toku korzystania z Portali społecznościowych Użytkownicy dzielą się z ICB PHARMA wieloma informacjami. Podają m.in. swoje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, zadają pytania, zgłaszają reklamacje, dzielą się swoimi spostrzeżeniami, jak również biorą udział w konkursach. Wszystkie te informacje mogą stanowić Dane osobowe i podlegać ochronie prawnej.

 

Polityka prywatności dzieli się na trzy części:

 1. Informacje wstępne;
 2. Twoje dane osobowe;
 3. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;

 

1. Informacje wstępne.

a.) ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna z siedzibą
w Jaworznie ul. Moździerzowców 6a jest Administratorem Danych osobowych zebranych
w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Portali społecznościowych, a w związku z tym jest również zobowiązany do ich ochrony.

b.) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych lub niniejszej Polityki prywatności należy skontaktować się z Inspektorem Bezpieczeństwa drogą pisemną na adres siedziby ICB PHARMA, telefonicznie pod nr: +48 32 74 54 700, lub pocztą elektroniczną na adres: office@icbpharma.com

c.) ICB PHARMA może dokonać zmian w Polityce prywatności w każdym czasie informując
o tym Użytkowników. Zmiany w Polityce prywatności będą publikowane na stronie internetowej www.icbpharma.com co najmniej 7 dni przed wejściem ich w życie.

d.) Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce należy rozumieć w następujący sposób:

Dane osobowe – są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osoba możliwa do zidentyfikowania – osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z portali społecznościowych, w tym również osoby nie posiadające konta na portalach społecznościowych.

Administrator Danych Osobowych – to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

Polityka Prywatności – niniejszy dokument.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119, 4 maja 2016r.

2. Twoje dane osobowe

a.) Jakie dane przetwarzamy?

ICB PHARMA będzie przetwarzała dane, które Użytkownik umieszcza na portalu społecznościowym m.in. imię i nazwisko (w tym nazwa profilu) Użytkownika oraz dane, do których ICB PHARMA uzyska dostęp po wyrażeniu zgody przez Użytkownika w zależności od jego ustawień prywatności, m.in.: adres e-mail, numer telefonu, inne dane kontaktowe, zainteresowania, deklarowana lokalizacja, komentarze, polubienia, wizerunek. Ponadto ICB PHARMA będzie przetwarzała Dane osobowe podane przez Użytkownika w swoich komentarzach zamieszczanych na Portalach społecznościowych.

Niezależnie od powyższego ICB PHARMA będzie przetwarzała informacje dotyczące Użytkownika dostarczane automatycznie za pomocą tzw. plików cookies. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.icbpharma.com

Użytkownik jest zobowiązany do niepodawania i nie udostępniania na Portalach społecznościowych żadnych danych osobowych osób trzecich, chyba że posiada zgodę osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty prowadzące serwisy internetowe, na których umieszczone są Portale społecznościowe. W celu uzyskania informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, należy zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności oraz polityką cookies udostępnioną przez właściwy serwis internetowy.

b.) W jakim celu i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane?

W związku z prowadzeniem aktywności na portalach społecznościowych ICB PHARMA, jako administrator Danych osobowych, wykorzystuje Dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • udzielania odpowiedzi na pytania lub rozpatrywania reklamacji – na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO ( uzasadniony prawnie interes administratora) – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi;
 • prowadzenia konkursów – jako podstawa prawna przetwarzania danych w ramach konkursów służy artykuł 6 ustęp 1 lit. b RODO. W przypadku złożenia oświadczenia
  o zgodzie w ramach konkursu za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda Użytkownika) do czasu wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po tym okresie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego
  w poniższych punktach, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane
  w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach archiwalnych lub zapewnienia rozliczalności;
 • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – przez okres w jakim administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa;

c.) Komu przekazujemy Twoje dane?

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie ICB PHARMA m.in. podwykonawcom, którym zlecamy realizację działań promocyjnych, czy też dostawcom usług IT mającym siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami ICB PHARMA.

 

3. Twoje prawa

Każdy Użytkownik w zakresie w jakim ICB PHARMA pozostaje administratorem jego danych ma prawo do:

a.) uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych (art. 15 RODO),

b.) sprostowania swoich Danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),

c.) usunięcia swoich wszystkich lub niektórych Danych osobowych (art. 17 RODO),

d.) ograniczenia wykorzystania Danych osobowych (art. 18 RODO),

e.) przenoszenia Danych osobowych Użytkownikowi lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (art. 20 RODO),

f.) cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie Danych osobowych w dowolnym momencie – jeżeli Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO),

g.) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika wobec wykorzystywania jego Danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów ICB PHARMA Na skutek wniesienia sprzeciwu ICB PHARMA rozważy, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując Dane osobowe Użytkownika. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, Dane osobowe zostaną usunięte (art. 21 ust. 1 RODO).

W zakresie, w jakim administratorem Danych osobowych Użytkowników są podmioty prowadzące serwisy internetowe, na których umieszczone są Portale społecznościowe, prawa przysługujące Użytkownikom określone są we właściwej polityce prywatności oraz polityce cookies udostępnionej przez właściwy serwis internetowy.