POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES ICB PHARMA

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny i służy pomocą Użytkownikom w zrozumieniu, jakie dane przetwarzamy, w jakim celu oraz do czego są̨ one wykorzystywane.

1.2. W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego (dalej: Serwis) jest spółka ICB Pharma Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna z siedzibą w Jaworznie ul. Moździerzowców 6a (adres do doręczeń́: ul. Stanisława Lema 10, 43-600 Jaworzno), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000150038; NIP: 6321797732; REGON: 276916802 – zwana dalej „Administratorem” oraz Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Użytkowników, na przykład imię̨ i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres zamieszkania lub adres do doręczenia zamówionych materiałów  za pośrednictwem Serwisu. Przetwarzanie Danych osobowych oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczonych usług, przekazywanie do innych podmiotów celem realizacji zamówienia).

1.4. Korzystanie przez Użytkowników z usług i narzędzi online, wymaga zapoznania się̨ z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą̨, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą̨, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania.

1.6. Z uwagi na istotność́ prywatności Użytkowników, Administrator chroni Użytkowników, którzy zechcieli udostępnić́ Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem witryn internetowych m.in Facebook, poczta elektroniczna, itp.

1.7. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są̨ np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH, ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają̨ ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są̨ w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika.

2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie. W przypadku nie podania pozostałych opcjonalnych danych może to utrudnić́ realizację usługi.

2.3. Najczęściej występujące cele zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora:

 1. przeprowadzenie konkursów, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród,
 2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, w tym akcje promocyjne,
 3. obsługa Użytkowników, w tym prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem również̇ za pomocą formularza kontaktowego,
 4. ankiety, tylko za zgodą Użytkowników,
 5. przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych.

2.4. W pozostałych celach Dane Osobowe Użytkownika mogą̨ być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

2.5. Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Użytkowników:

 1. podmioty trzecie, w celu świadczenia usług przez te podmioty na rzecz Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora i są̨ zobowiązani do stosowania zasad w ochronie danych osobowych, co podlega weryfikacji ICB Pharma.
 2. podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organy ścigania.
 3. w niektórych przypadkach odbiorcy z państw trzecich tj. z państw spoza Unii Europejskiej np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na rzecz Użytkowników lub jeżeli będzie to warunkowane inną, podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdują̨ się w ramach informacji o realizacji poszczególnych Usług.

2.6. Administrator może udostępniać́ dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom marketingowym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora lub wymienione podmioty.

2.7. Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkowników: imię̨ i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu oraz inne, jeżeli są̨ wymagane przepisami prawa poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora kampanii reklamowych/konkursów.

2.8. Podanie Danych Osobowych może być́ niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest w Regulaminie dotyczącym konkretnej usługi.

2.9. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

2.10. Okres przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych:

 1. wynosi 5 lat dla sytuacji przewidzianych w punktach 2.3 a do 2.3.d,
 2. wynosi 1 rok dla sytuacji przewidzianej w punktach 2.3.e.
 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

3.1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

3.2. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

3.3 Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.4. Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi Użytkownik może dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

3.5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem zgodnie z paragrafem 6.

3.6. W razie stwierdzenia naruszenia Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 1. INFORMACJE HANDLOWE

4.1. Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. wiadomość e-mail).

4.2. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie za zgodą Użytkownika, np. w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

4.3. W celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Administrator.

 1. PLIKI COOKIES

5.1. Na witrynach internetowych (Serwisie) Administratora wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies oraz technologii LocalStorage), w celu zapewnienia Użytkownikowi maksymalnego komfortu podczas korzystania z tych serwisów, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań Użytkownika prezentowanych treści reklamowych, w tym partnerów i reklamodawców Administratora.

5.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz współpracujący z operatorem reklamodawcy i partnerzy.

5.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.5. W Serwisie stosowane są następujące ciasteczka:

  • „techniczne/serwisowe” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, dane zapisane w technologii LocalStorage, które są wymagane do prawidłowego działania Serwisu. Techniczne ciasteczka są ciasteczkami:
   • ustawianymi przez Serwis i dane z tych ciasteczek nie zawierają danych wrażliwych i nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania stroną;
   • ustawianymi przez usługę Google reCaptcha, aby uniknąć używania pól tekstowych przez zautomatyzowane programy/boty.
  • „funkcjonalne” i „statystyczne” pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:
   • Google Analytics;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, w tym ciasteczka umieszczane przez następujące serwisy:
   • Google Tag Manager,
   • Google Ads Optimization
   • Double Click
   • Facebook

 

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności firm trzecich, z których ciastek korzysta serwis:

Zalecamy przeczytanie polityki cookies, dla serwisów:

 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez Facebook Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.facebook.com/policies/cookies
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez Instagram Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://help.instagram.com w zakładce Prywatność i bezpieczeństwo
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez Twitter Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez YouTube Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez LinkedIn Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy?

 

5.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Plikami cookies podmiotów, które są wykorzystywane w Serwisie, można również zarządzać za pomocą konsumenckich narzędzi stworzonych w wielu krajach w ramach samoregulacji, takich jak np. unijny: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

5.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

6.1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@icbpharma.com

6.2. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

 1. ZABEZPIECZENIA

7.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.2. Podmioty powiązane z Administratorem, zewnętrzni usługodawcy zobowiązani są do zarządzania danymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki– może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika;
 2. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

8.2. Administrator każdorazowo umieści w ramach witryny internetowej informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

8.3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

8.4. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 17.11.2023 r.

 

Skontaktuj się ze mną

Odpowiem tak szybko jak to możliwe