Informacja rodo dla kandydatów do pracy

 

I

[Administrator danych]

ICB PHARMA Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski spółka jawna

Z Administratorem można kontaktować się:

 1. pod adresem korespondencyjnym

  Jaworzno 43-600, ul. Stanisława Lema 10

 2. poprzez telefon i adres mail:
  1. Numer telefonu: 32 745-47-00
  2. email: office@icbpharma.com

W zakresie ochrony danych osobowych możesz się skontaktować poprzez telefon i adres mail:

 1. Numer telefonu: 32 745-47-00
 2. Email: rodo@icbpharma.com

II

[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych]

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

 1. na stanowisko, na które aplikuje kandydat, w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne
  działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do
  admiratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO – przez okres niezbędny do
  przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata;
 2. jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów
  przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w
  każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

III

[Odbiorcy danych]

 1. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu
  administratora w celu świadczenia usług, np. usług teleinformatycznych takich jak: hosting, dostarczanie
  lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekruterkach.

IV

[Prawa osób, których dane dotyczą]

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej
   dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do
   nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych
   osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną
   ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania
   sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie,
   której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających
   przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może
   nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikająca z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3
   RODO);
  3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które
   są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli
   administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do
   celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych
   osobowych (art. 18 RODO), gdy:

   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
    pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich
    usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane
    dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
    stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
    wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
   formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jaj dotyczących, które
   dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,
   jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią
   zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w
   prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w
   tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie
   uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób,
   których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie
   z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora,
   administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
  wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim
  zakresie chce skorzystać.

V

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych
można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą:
  http://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

VI

[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);